Đóng

16 Tháng Sáu, 2019

Hướng dẫn thủ tục ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH TTP
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN    TTP-QD-05    Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 13/05/2019

THEO DÕI HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU

Sửa đổi
Tóm lược hiệu chỉnh

Chức danh    Duyệt

Giám đốc    Kiểm tra

QMR    Soạn

Nhân viên

Ký tên
Họ và tên    Lê Hoàng Nhật Linh    Nguyễn Thị Hằng    Nguyễn Đình Tuấn

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN

⦁    Mục đích và phạm vi áp dụng
Mục đích của quy trình là xác định một cách thống nhất kiểm soát dấu hiệu chứng nhận được trao cho khách hàng mà TTP đánh giá.
Văn bản này áp dụng đối với Hệ thống quản lý tại Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP (gọi tắt là TTP).

⦁    Tài liệu viện dẫn
⦁    Quy trình kiểm soát tài liệu: TTP-QT-01
⦁    Quy trình kiểm soát hồ sơ: TTP-QT-02
⦁    Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa: TTP-QT-04

⦁    Tài liệu liên quan
⦁    Thuật ngữ, định nghĩa
⦁    Sổ tay chất lượng;
ISO/IEC 17021-1:2015;
ISO/IEC 17021-2:2012;
ISO/IEC 17021-3:2013;
ISO/TS 22003:2013;
ISO/IEC 17065:2012;
TCVN ISO/IEC 17030:2011: Yêu cầu chung về Dấu phù hợp của bên thứ ba. Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và sửa đổi
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hiệu hàng hóa.

⦁    Định nghĩa và các từ viết tắt
⦁    Sổ tay chất lượng: STCL;
⦁    Quy trình: QT;
⦁    Hướng dẫn công việc: HD;
⦁    Biểu mẫu: BM.
⦁    Trách nhiệm:
⦁    TTP: Chuyển tất cả các tài liệu liên quan về dấu hiệu chứng nhận, sử dụng dấu hiệu chứng nhận cho khách hàng được TTP chứng nhận.
⦁    Khách hàng được chứng nhận: Sử dụng dấu hiệu chứng nhận theo đúng quy định của
TTP.
⦁    Nội dung:
⦁    Quy định chung
Các Tổ chức đã được TTP Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng Dấu chứng nhận theo mẫu dưới đây cho mục đích quảng cáo và quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các tài liệu giới thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của khách hàng: Mẫu Giấy chứng nhận/ Mẫu logo.
Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Dấu chứng nhận chỉ được sử dụng cho các sản phẩm đã được chứng nhận trong Phạm vi Chứng nhận cho phép.

Khách hàng được TTP cung cấp mẫu Dấu chứng nhận và Giấy chứng nhận không được phép sử dụng Dấu chứng nhận cho bất kỳ Hệ thống hoặc sản phẩm nào khác ngoài phạm vi đã được TTP chứng nhận.
Dấu chứng nhận chỉ có thể được sử dụng dưới hình thức như mẫu của TTP quy định. Dấu chứng nhận phải dễ nhìn và phải rõ ràng. Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận không được sử dụng để gây ra sự hiểu lầm với mục đích quảng cáo.
Các trường hợp sử dụng Dấu chứng nhận sai với quy định của Tổ chức Chứng nhận, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm, Tổ chức Chứng nhận có thể gửi công văn yêu cầu, nhắc nhở, hoặc ra quyết định đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực chứng nhận, hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Nếu khách hàng có những khiếu nại hay những yêu cầu gì về việc sử dụng dấu chứng nhận thì sẽ được Ban giải quyết khiếu nại giải quyết theo quy trình giải quyết phàn nàn, khiếu nại TTP-QT-07

Sản phẩm chưa được BoA công nhận    Sản phẩm được BoA công nhận
1    Mẫu dấu chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

6.2 Quy định đối với khách hàng được chứng nhận về việc tuyên bố chứng nhận, sử dụng dấu hiệu chứng nhận.
Dấu chứng nhận có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:
Trong các tiếp đầu thư, công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, tài liệu quảng cáo, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị;
Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí…;
Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng,… kèm theo tên hoặc Dấu chứng nhận.
Dấu chứng nhận có thể được in đúng theo màu như miêu tả cụ thể, hay có thể dùng một màu để phù hợp với những giấy tờ, tài liệu, báo, tạp chí đã in sẵn.
Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên phải đủ lớn để phần chữ có thể đọc được rõ ràng.
Hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng được quy định trong bảng dưới đây:

Sử dụng Dấu chứng nhận (3)    Gắn trên Sản phẩm (1)    Bao bì sản phẩm hoặc trong thông tin kèm theo sản phẩm (2)

Hệ thống quản lý    Không có câu từ    Không được phép    Không được phép
Có câu từ (4)    Được phép    Được phép

⦁    – Có thể là chính bản thân sản phẩm hữu hình hoặc sản phẩm trong bao bì, container, v.v… Trong các hoạt động phân tích thử nghiệm, Phiếu kết quả thử nghiệm có thể coi như sản phẩm.
⦁    – Bao bì sản phẩm là thứ có thể bị bỏ ra mà không làm hư hại hoặc mất đi sự toàn vẹn của sản phẩm. Thông tin kèm theo được coi là sẵn có một cách riêng biệt hoặc có thể tách ra dễ dàng
Thông tin kèm theo được coi là sẵn có một cách riêng biệt hoặc có thể tách ra dễ dàng. Nhãn in hoặc biển nhận biết được coi là một phần của sản phẩm
⦁    – Dấu chứng nhận được xem như dấu có hình dạng cụ thể bao gồm mô tả sơ bộ về khả năng áp dụng. Một tuyên bố bằng ngôn từ đơn thuần không tạo thành một dấu hiệu chứng nhận được đề cập trong quy định này và phải đảm bảo tính chính xác và không gây nhầm lẫn.
⦁    – Kèm với ký hiệu và số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.
Tuyên bố này không được thực hiện theo cách hàm ý rằng sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ được chứng nhận. Tuyên bố phải bao gồm viện dẫn đến:
⦁    dấu hiệu nhận biết (ví dụ nhãn hiệu hoặc tên) khách hàng được chứng nhận;
⦁    loại hệ thống quản lý (ví dụ chất lượng, môi trường) và tiêu chuẩn áp dụng;
⦁    tổ chức cấp giấy chứng nhận.
Tuyên bố này có thể là “Sản phẩm được sản xuất trong nhà máy A có Hệ thống quản lý chất lượng được TTP chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001
Theo dõi, giám sát việc sử dụng dấu chứng nhận
⦁    Không được sử dụng Dấu chứng nhận như là dấu của Tổ chức;
⦁    Dấu chứng nhận phải được sử dụng gắn với tên gọi hoặc biểu tượng của tổ chức được chứng nhận kèm theo ký hiệu và số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.
Xử lý với các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng dấu chứng nhận
⦁    Bất kỳ Tổ chức nào sử dụng dấu chứng nhận của TTP một cách bất hợp pháp đều bị sử lý theo quy định của pháp luật;
⦁    Tuỳ theo mức độ vi phạm sử dụng dấu chứng nhận thì TTP sẽ nhắc nhở, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc chứng nhận và thu hồi dấu chứng nhận và chứng chỉ đã cấp;
⦁    Trường hợp huỷ bỏ chứng nhận và thu hồi chứng nhận các tổ chức không được tiếp tục sử dụng dấu chứng nhận trên các văn bản, tài liệu hay trên các tài liệu quảng cáo, trên Interner. TTP thông báo việc huỷ bỏ giấy chứng nhận, thu hồi dấu chứng nhận cho các tổ chức vi phạm nói trên và các cơ quan tổ chức có liên quan.

——————————-