HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ISO 14001:2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ISO 14001:2015

Mục đích của một hệ thống quản lý môi trường

Mục đích của tiêu chuẩn này là đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đi cân bng với các nhu cầu về kinh tế – xã hội. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

Cách tiếp cận có hệ thống đ quản lý môi trưng có thể cung cấp cho cp quản lý cao nhất các thông tin để xây dựng thành công trong thời gian dài và tạo ra các lựa chọn để đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách:

 • Bảo vệ môi trường nhờ ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động xấu cho môi trường;
 • Giảm nhẹ những tác động bất lợi tiềm ẩn của các điều kiện môi trường đối với tổ chức;
 • Hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ sự phù hợp;
 • Nâng cao kết quả thực hiện môi trường;
 • Kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đến cách thức mà các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức hiện đang được thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và xử lý bằng cách áp dụng quan điểm vòng đời đ có th ngăn chặn những tác động môi trường nảy sinh do sự bất cn tại bất kỳ nơi nào trong phạm vi vòng đời;
 • Đạt được lợi ích về tài chính và hoạt động từ việc thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường nhằm củng cố vị thế trên thị trường của tổ chức;
 • Trao đổi các thông tin về môi trường cho các bên quan tâm có liên quan.

Tiêu chuẩn này, cũng như các tiêu chuẩn khác, không nhằm mục đích nâng cao hoặc thay đi các yêu cầu pháp lý của tổ chức.

Các yếu tố thành công

Thành công của hệ thống quản lý môi trường phụ thuộc vào sự cam kết của tất cả các cấp và từ các bộ phận chức năng của tổ chức, do lãnh đạo cao nht chỉ đạo. Tổ chức có thể tận dụng các cơ hội để ngăn chặn hoặc giảm nhẹ tác động xấu đến môi trường và tăng cường các tác động môi trường có lợi, đặc biệt là với những cơ hội có ý nghĩa chiến lược và cạnh tranh của mình. Lãnh đạo cao nhất có th giải quyết hiệu quả các rủi ro và cơ hội của mình bằng cách tích hợp quản lý môi trường vào các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức, định hướng và ra quyết định về chiến lược, sắp xếp chúng với các ưu tiên hoạt động chủ chốt khác, và kết hợp quản lý môi trường vào hệ thống quản lý tổng thể của mình. Bằng chứng của việc áp dụng thành công tiêu chuẩn này có thể sử dụng để đảm bảo cho các bên quan tâm rng tổ chức đang thực hiện một hệ thống quản lý môi trường hiệu lực.

Tuy nhiên, việc chỉ áp dụng tiêu chuẩn này sẽ không đm bo các kết quả môi trưng tối ưu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể khác nhau từ tổ chức này so với tổ chức khác do bối cnh của từng tổ chức. Hai tổ chức có thể thực hiện các hoạt động tương tự nhưng có th có các nghĩa vụ tuân thủ, các cam kết khác nhau trong chính sách môi trường, các công nghệ môi trường và các mục tiêu hoạt động môi trường của họ, nhưng cả hai đều có thể phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Mức độ chi tiết và phức tạp của hệ thống quản lý môi trường sẽ khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh của tổ chức, phạm vi của hệ thống quản lý môi trường, các nghĩa vụ tuân thủ, và bản chất của các hoạt động, các sản phm và các dịch vụ của tổ chức, bao gồm c các khía cạnh môi trường và các tác động môi trường kèm theo của tổ chức đó. 

Khách hàng mong muốn nhận được những tư vấn từ đội ngũ chuyên môn của TTP xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 • Địa chỉ: Số 25, NV5, Khu nhà ở Tổng Cục 5, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
 • Hotline: (+84) 962 017 925
 • Email: ttp@ttpcert.com.vn
 • Websitehttps://ttpcert.com.vn/
 • Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 | Thứ Hai – Thứ Bảy
 • Facebook: https://www.facebook.com/CongTyChungNhanVaGiamDinhTTP/

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *