0799 10 8989

Công văn 18008/BTC-TCHQ 2014 giám định chất lượng thép nhập khẩu có chứa nguyên tố Bo

Công văn 18008/BTC-TCHQ 2014 giám định chất lượng thép nhập khẩu có chứa nguyên tố Bo

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————

Số: 18008/BTC-TCHQ
V/v giám định chất lượng thép nhập khẩu có chứa nguyên tố Bo

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Bộ Công thương

 

Nhằm quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu mặt hàngthép hợp kim có chứa nguyên tố Bo vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 26/TCHQ-GSQL ngày 15/3/2013 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra thực tế và giám định tại trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu khai báo là thép hợp kim có chứa chất Bo.

Ngày 31/12/2013, liên Bộ Công Thương – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư, thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định. Như vậy, đối với một lô hàng thép nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu phải thực hiện việc lấy mẫu, phân tích 02 lần tại 02 đơn vị khác nhau.

Ngày 27/8/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ có côngvăn số 3088/BKHCN-TĐC hướng dẫn danh mục các chỉ tiêu kỹ thuật cần đánh giá chất lượng đối với thép nhập khẩu theo Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT- BKHCN.Theo đó, đối với từng mã HS của thép nhập khẩu, các chỉ tiêu hóa học cần thử nghiệm bao gồm cacbon (C), lưu huỳnh. (S), phốt pho (P), silic (S), mangan(Mn), không có chỉ tiêu hàm lượng nguyên tố Bo (B). Do vậy, khi trả kết quả chứng nhận, giám định cho doanh nghiệp, các tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định cần có Phụ lục kèm theo ghi rõ kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định, đặc biệt là đối với thép hợp kim có hàm lượng kim loại do doanh nghiệp khai báo tại cơ quan hải quan (như nguyên tố Bo và Crom) để làm căn cứ cho cơ quan hải quan tính thuế.

Căn cứ điểm 2.4 Mục 1 Chương 98 Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì: “mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo thuộc nhóm 98.11 là … là loại thép trong thành phần chứa nguyên tố Bo hàm lượng từ 0,0008% trở lên (Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim)”

Do đó, để đảm bảo việc quản lý của cơ quan quản lý nhà nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh thực hiện việc thực hiện kiểm tra 02 lần tại 02 đơn vị, đề nghị quý Bộ xem xét, bổ sung nguyên tố Bo (B) vào các chỉ tiêu cần thử nghiệm theo quy định mà tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định phải ghi rõ trong Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận phù hợp, tạo điều kiện cho cơ quan hải quan xác định chính xác mã số hàng hóa, áp dụng đúng mức thuế suất và trị giá tính thuế của lô hàng.

Bộ Tài chính rất mong nhận được sự phối hợp sớmcủa quý Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *