Tìm hiều thêm về ISO 22000 – 2018 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Chứng nhận ISO 22000 là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên kết và quan hệ chặt chẽ với tiêu chuẩn ISO 9000.  Dịch vụ chứng … Continue reading Tìm hiều thêm về ISO 22000 – 2018 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm