0799 10 8989

cong-ty-cp-ttp-logo
TTP CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY
0
+
Profile completed
0
+
Enterprise customers
0
+
Staffs
0
/7
Continuous support

VISION & MISSION

VISION

TTP Certification and Inspection Joint Stock Company is a sustainable development organization, establishing neutrality as the operating principle of the company. We always try our best to become one of Vietnam ‘s trustworthy and responsible conformity assessment agencies and recognized by reputable organizations in the world.

MISSION

 Building trust for customers about the Service of Conformity Assessment. Enhance value for products, for customers and stakeholders.

 Contributing to building and contributing to the society the practical values of knowledge, trust and assurance.

Where the members of the Company can secure work and develop their abilities, develop sustainable future.

BUSINESS PHILOSOPHY

+ Trung thực

+ Khách quan

+ Minh bạch

+ Trách nhiệm

+ Hiệu quả

NĂNG LỰC PHÁP LÝ

Là một tổ chức chứng nhận, giám định, kiểm định độc lập, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP đảm bảo tính khách quan trong quá trình hoạt động, không chịu ràng buộc lợi ích bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP tuân thủ nghiêm túc Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Thương mại số 36/2005/QH11, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12,…) và các yêu cầu của các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế với mục đích cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng và đảm bảo tính pháp lý cao nhất.

31/08/2017
Chứng nhận số 2142/TĐC-HCHQ

Được chứng nhận là tổ chức có đủ điều kiện chứng nhận Hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ISO 9001 đối với đa ngành nghề tại Chứng nhận số 2142/TĐC-HCHQ ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

25/01/2018
Chứng nhận số 220/TĐC-HCHQ

Được Chứng nhận là Tổ chức có đủ điều kiện Giám định Thép, Máy móc thiết bị, Phế liệu (Nhựa, giấy, sắt thép) tại Giấy Chứng nhận số 220/TĐC-HCHQ ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 443/QĐ-TĐC

Được chỉ định là tổ chức Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường tại Quyết định số 443/QĐ-TĐC.

23/01/2018
Quyết định số 43.2018/QĐ-VPCNCL

Được Công nhận là tổ chức có Hệ thống chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC TS 17021-3:2013 mang số hiệu VICAS 060 – QMS, quyết định số 43.2018/QĐ-VPCNCL ngày 23 tháng 01 năm 2018.

13/11/2015
Quyết định số 239/BKHCN-ĐTG

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP được chỉ định là tổ chức Giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 239/BKHCN-ĐTG