0799 10 8989

Chứng nhận hợp chuẩn

Chỉ định hoạt động Thử nghiệm/Chứng nhận Sản phẩm Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD (Năm 2020)

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP xin gửi tới quý khách hàng và đối tác lời chào và đồng thời là lời cảm ơn với sự đồng hành cùng với sự tin tưởng đối với công ty chúng tôi. Bộ Xây Dựng đã chỉ định Công ty Cổ phần...

Chỉ định hoạt động Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm lần 4 (Năm 2020)

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP xin gửi tới quý khách hàng và đối tác lời chào và đồng thời là lời cảm ơn với sự đồng hành cùng với sự tin tưởng đối với công ty chúng tôi. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chứng...

Chỉ định hoạt động Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm lần 3 (Năm 2019)

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP xin gửi tới quý khách hàng và đối tác lời chào và đồng thời là lời cảm ơn với sự đồng hành cùng với sự tin tưởng đối với công ty chúng tôi. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chứng...

Chỉ định hoạt động Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm lần 2 (Năm 2019)

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP xin gửi tới quý khách hàng và đối tác lời chào và đồng thời là lời cảm ơn với sự đồng hành cùng với sự tin tưởng đối với công ty chúng tôi. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chứng...

Chỉ định hoạt động Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm lần 1 (Năm 2018)

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP xin gửi tới quý khách hàng và đối tác lời chào và đồng thời là lời cảm ơn với sự đồng hành cùng với sự tin tưởng đối với công ty chúng tôi. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chứng...