0799 10 8989

Giá trị của chúng tôi là niềm tin nơi đối tác, khách hàng Đăng kí tư vấn hoặc tìm hiểu về các dịch vụ TTP đang cung cấp

Chứng nhận sản phẩm

 • Sản phẩm dệt may QCVN:01/2017/BCT
 • Sản phẩm vật liệu xây dựng QCVN 16:2019/BXD
 • Sản phẩm điện, điện tử QCVN 4:2009/BKHCN
 • Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn
 • Chứng nhận VietGAP
 • Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ
 • Chứng nhận Chợ kinh doanh thực phẩm TCVN 11856:2017

Thử nghiệm

 • Thử nghiệm vật liệu xây dựng
 • Thử nghiệm thép
 • Thử nghiệm sản phẩm dệt may
 • Thử nghiệm hóa học

Chứng nhận hệ thống

 • Hệ thống ISO 9001:2015
 • Hệ thống ISO 14001:2015
 • Hệ thống ISO 22000:2018
 • Hệ thống ISO 45001:2018
 • Hệ thống ISO 13485:2016
 • Hệ thống HACCP

Giám định

 • Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
 • Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
 • Giám định thép trong nước và thép nhập khẩu
 • Giám định khối lượng, số lượng, chủng loại, tình trạng, xuất xứ hàng hóa

Đối tác của chúng tôi