Quan trắc môi trường

 1. Quan trắc và phân tích môi trường là gì?

– Quan trắc môi trường là một hoạt động quan trọng công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại điều 3 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 thì “Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường”.

– Phân tích môi trường là hoạt động thực hiện các phép đo, phân tích các chỉ tiêu trong nền mẫu môi trường đã được công nhận theo giấy cấp phép VIMCERT nhằm đưa ra kết quả đảm bảo tính khách quan và tin cậy đến các đơn vị yêu cầu.

Các căn cứ pháp lý:

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

– Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

– Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

– Tuỳ vào diện tích, quy mô, đặc trưng của loại hình sản xuất mà có thế quan trắc môi trường những yếu tố sau:

+ Quan trắc chất lượng của không khí.

+ Quan trắc chất lượng của nước.

+ Quan trắc chất lượng của đất.

+ Quan trắc chất lượng của trầm tích.

+ Quan trắc kiểm tra xác định chất thải rắn và chất thải nguy hại.

 

 1. Quy định về phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc môi trường– Lựa chọn các chỉ tiêu: Dựa trên mục tiêu quan trắc, lựa chọn các chỉ tiêu môi trường cần đo lường. Các chỉ tiêu này có thể bao gồm các yếu tố về chất lượng nước, chất lượng không khí, đa dạng sinh học, ô nhiễm đất và các yếu tố khác tương tự.– Lấy mẫu: Thu thập mẫu môi trường theo phương pháp và lịch trình quy định. Việc lấy mẫu cần tuân thủ các quy định về kỹ thuật lấy mẫu và bảo đảm tính chính xác và đại diện của mẫu.

   

   

  Hình ảnh 2: Hoạt động quan trắc lấy mẫu tại hiện trường.

  – Phân tích mẫu: Mẫu lấy được được chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích. Phân tích mẫu có thể bao gồm các phương pháp hóa học, sinh học, vật lý hoặc các phương pháp khác phù hợp để đo lường và xác định các chỉ tiêu môi trường.

  – Xử lý dữ liệu và phân tích: Dữ liệu thu thập được từ quan trắc môi trường được xử lý và phân tích để đánh giá chất lượng môi trường và thực hiện các so sánh với các tiêu chuẩn và mức đánh giá liên quan.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP đã trang bị máy móc, thiết bị, dụng cụ hiện đại cùng đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường. Công ty TTP rất vinh dự được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường có số 51/GCN-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2023.

Hình ảnh 1: Thiết bị phân tích môi trường đang hoạt động.

 

Những thông số đã được quy định theo thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà phòng thí nghiệm chưa được cấp phép thì phải có hợp đồng thầu phụ có liên quan. Kết quả thể hiện trên phiếu phân tích phải được thể hiện rõ là kết quả được quan trắc hoặc phân tích bởi nhà thầu phụ.

 1. Quy trình thực hiện quan trắc môi trường

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường gồm các bước sau:

– Xác định mục tiêu: Cần xác định mục tiêu và phạm vi của quan trắc môi trường. Điều này bao gồm việc xác định các yếu tố môi trường cần được đo lường và phân tích, cũng như mục đích sử dụng thông tin quan trắc.

– Lựa chọn các chỉ tiêu: Dựa trên mục tiêu quan trắc, lựa chọn các chỉ tiêu môi trường cần đo lường. Các chỉ tiêu này có thể bao gồm các yếu tố về chất lượng nước, chất lượng không khí, sinh học, ô nhiễm đất và các yếu tố khác tương tự.

– Lựa chọn các chỉ tiêu: Dựa trên mục tiêu quan trắc, lựa chọn các chỉ tiêu môi trường cần đo lường. Các chỉ tiêu này có thể bao gồm các yếu tố về chất lượng nước, chất lượng không khí, đa dạng sinh học, ô nhiễm đất và các yếu tố khác tương tự.

– Lấy mẫu: Thu thập mẫu môi trường theo phương pháp và lịch trình quy định. Việc lấy mẫu cần tuân thủ các quy định về kỹ thuật lấy mẫu và bảo đảm tính chính xác và đại diện của mẫu.

Hình ảnh 2: Hoạt động quan trắc lấy mẫu tại hiện trường.

 

– Phân tích mẫu: Mẫu lấy được được chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích. Phân tích mẫu có thể bao gồm các phương pháp hóa học, sinh học, vật lý hoặc các phương pháp khác phù hợp để đo lường và xác định các chỉ tiêu môi trường.

– Xử lý dữ liệu và phân tích: Dữ liệu thu thập được từ quan trắc môi trường được xử lý và phân tích để đánh giá chất lượng môi trường và thực hiện các so sánh với các tiêu chuẩn và mức đánh giá liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *